ledelse- og teamutvikling

styrkebasert organisasjonsutvikling

fokus på styrker

"Det å jobbe med AI inspirert metode handler om endringer i måten vi møter hverandre på, samarbeid og hvor vi setter fokus. Det handler om å trene opp ferdigheter til å se, anerkjenne, sette pris på og lære av alt det som er bra og fungerer. AI er en filosofi og en praktisk tilnærming som må læres, erfares og sosialiseres inn i organisasjonen."

Styrkebasert organisasjonsutvikling (AI)

Organisasjonsutvikling med Skagen Kompetanse handler om å ta i bruk en styrkebasert tilnærming for å skape de beste resultatene. Det betyr at vi i stedet for å undersøke og avdekke problemer, undersøker og studerer suksesser, styrker og muligheter i organisasjonen. Vi mener at det største potensialet for endring og vekst ligger i å systematisk undersøke og lære av det som fungerer. Å lete etter styrker og legge til rette for å ta disse i bruk gir innovasjon og utvikling, og er med på å skape en positiv og anerkjennende kultur. Vår styrkebaserte tilnærming baserer seg på positiv psykologi og Appreciative Inquiry (AI). En relasjonell tilnærming til lærings- og endringsarbeid som gjør deltagerne bevisst på og aktive brukere av egne styrker. En helhetlig tilnærming, hvor forståelse oppstår gjennom å se på helheten og relasjonene mellom delene. En offensiv tilnærming, hvor utviklingsarbeidet er mer enn å løse problemer. I AI vil vi identifisere og utløse potensiale som tar organisasjonen videre.

Det å jobbe med AI inspirert metode handler om endringer i måten vi møter hverandre på, samarbeid og hvor vi setter fokus. Det handler om å trene opp ferdigheter til å se, anerkjenne, sette pris på og lære av alt det som er bra og fungerer. AI er en filosofi og en praktisk tilnærming som må læres, erfares og sosialiseres inn i organisasjonen.

Det er i samspill med våre samarbeidspartnere vi utarbeider prosessene vi skal lede. Det handler om å definere og tydeliggjøre hva som skal styrkes og utvikle gode målsetninger. Modellen vi tar utgangspunkt i er basert på fem faser som utgjør AI-prosessen. Et verktøy for å drive prosessen og ta i bruk ressursene som er tilstede.

1. definisjonsfasen
2. oppdagelsesfasen
3. drømmefasen
4. designfasen
5. realiseringsfasen

Hva innebærer det å jobbe styrkebasert?
Spørsmålet vi ofte får når vi introduserer våre metoder er;
Hvorfor fokusere på suksesser og styrker når vi har utfordringer vi må løse? og hvordan løse problemer uten å fokusere på disse?
Svaret fra vår side er at kunnskap om feil og mangler ikke alltid gir svar til å gå videre. Det å fjerne negative faktorer bringer oss til «null» Det er ofte mer å lære fra de beste erfaringene og styrkene våre – de lærer oss hvordan vi handler når vi er på vårt beste. AI tilnærming gir ofte mer kunnskap om organisasjonen, enn ved å rette blikket mot problemer i en avgrenset del av organisasjonens virksomhet. En kunnskap som kan vise oss de mulighetene og potensiale som allerede er i organisasjonen. En kunnskap som tar oss videre.

Et annet spørsmål er;
Skal vi bare være positive og feie problemer under teppet?
Svaret er nei, men at vi innenfor AI tilnærmingen vet at fokuset på det positive potensialet gir kunnskap om organisasjonen på sitt beste, gir mulighet for anerkjennelse, skaper energi, ny forståelse, økt kreativitet og nyskapning til å møte problemene fra en annen innfallsvinkel. Målet for utviklingsarbeidet er mer offensivt enn å løse problemer. I AI vil vi identifisere og utløse potensiale som tar organisasjonen videre, noe som ofte endrer problemmen vi hadde ved at rammene rundt endres og «problemet» blir satt i en annen kontekst.