LEDELSE

Skreddersydde
lederutviklingsprogram

Interessant! Ta kontakt med oss

Resultater

Ledelse og lederutvikling handler om å vite hvem du er som leder, og bli bevisst hva du bør gjøre for å skape resultater gjennom andre.

Skagen Kompetanse jobber tett med dere for å sette klare mål og definere ønsket effekt av lederutviklingen. Hva ønsker dere å oppnå? Hvilke fellestrekk kjennetegner ledelse hos dere? Vi vil sette søkelys på det som skaper og styrker kultur og ledelse som konkurransefortrinn i deres virksomhet.

Lederutvikling

Enten dere står foran endring og omstilling, møter store krav til nyskaping og innovasjon, skal i gang med å skape en felles kultur, eller har ledere med behov for kunnskap og trening, så er lederutvikling et suksesskriterium.

Skagen Kompetanse sikrer at lederne både får kunnskapstilførsel, refleksjon over egen praksis og trening på lederferdigheter.

Lederutvikling

Program

Praksisnære program tilpasset ledernes og virksomhetens hverdag er viktig for maksimal læringseffekt. Lederutviklingen fasiliteres av dyktige fagfolk, og lederne lærer effektive verktøy for å mestre hverdagsutfordringer. De ulike programmenes oppbygging skreddersys til virksomheten, i tett samarbeid med dere, uavhengig om man er ny som leder, eller har vært leder i flere år.

Verktøy

I alle lederprogrammene vil deltakerne få tilgang til teori, verktøy og virkemidler, som bygger på anerkjente studier fra over 30 år med ledelsesforskning.

Ta kontakt for en uforpliktende prat hvis dere ønsker å vite noe mer om skreddersydde lederutviklingsprogram.

Utvikling av
ledergrupper

Interessant! Ta kontakt med oss

Forskningen

Måten ledergrupper fungerer på er vesentlig for organisasjoners prestasjoner. Det er der de store avgjørelsene tas. Det er der strategier for virksomheten legges og følges opp. Det er ledergruppens medlemmer som påvirker organisasjonskulturen mest – både positivt og negativt. Vårt arbeid tar utgangspunkt i forskningen rundt velfungerende ledergrupper. Forskning viser at en svært høy andel ledergrupper ikke fungerer tilfredsstillende. 

Gjennomføring

Vi tilpasser utviklingsprogrammet til den enkelte ledergruppes situasjon. I en innledende fase er vi opptatt av å kartlegge teamets formål, oppgaver, kompetanse, sammensetting, rammebetingelser, og den relasjonelle tilstanden i ledergruppen. Basert på dette gjennomfører vi en analyse av gruppen hvor vi klargjør utviklingsbehovet. Dette skjer gjennom anerkjente analyseverktøy som er godkjent av Det Norske Veritas. Sammen med dere legger vi en plan for utviklingsarbeidet – og sammen skal vi ta dere opp til nye høyder.

If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.

Utvikling ledergrupper

Resultater

Ledergruppene skal skape resultater både for organisasjonen som helhet, for ledergruppen som organ, og for det enkelte medlem av ledergruppen. Våre dyktige prosessledere har lang erfaring med å utvikle ledergrupper slik at det skapes best mulige resultater, på alle disse nivåene.

Målbare effekter

Målbare effekter av ledergruppeprogrammet

 • En mer effektiv ledergruppe
 • Økt motivasjon blant lederne i ledergruppen
 • Økt ressursutnyttelse i ledergruppen
 • Tryggere i lederrollen
 • Høyere psykologisk trygghet i ledergruppen
 • Økt trivsel i ledergruppen
 • Lavere sykefravær blant lederne
 • Bedre til å løse relasjonskonflikter
 • Bedre resultater for organisasjonen
 • Mindre uønsket turnover

Ta kontakt for en uforpliktende samtale slik at vi sammen kan se om vi kan bistå rundt utviklingen av ledergruppen deres.

Organisasjonskultur

Interessant! Ta kontakt med oss

Kultur

Det sies at det som skiller de virkelig gode virksomhetene fra de dårlige – er kulturen deres. Å skape en god kultur er derfor veldig smart om man er leder. Da får man mer motiverte medarbeidere, høyere trivsel, mindre turnover, bedre resultater, og ikke minst vil de du leder, utvikles. 

Leders rolle

Som leder er du en viktig rollemodell og den som påvirker kulturen i størst grad. Det betyr at din måte å lede på (lederadferd) vil påvirke den enkelte medarbeiders måte å tenke, føle og handle på. Det er derfor særdeles viktig at du som leder kjenner til hvilke kloke grep du kan ta for å skape en god kultur, og hvordan du skal opprettholde den.

sjakkbrikke

Ukultur

Like viktig er det å ta grep når en ukultur oppdages i organisasjonen. Erfaringsmessig synes mange ledere at det er vanskelig å ta grep når ukultur avdekkes. Spesielt gjelder dette når det er relasjonelle utfordringer mellom enkeltmennesker, eller mellom ulike grupper, eksempelvis i en avdeling.

Utviklingsprogram

Vi vet hva som skal til for å bygge en god kultur på din arbeidsplass og hvordan den kan holdes ved like. Sammen med dere utarbeides et utviklingsprogram som har til hensikt å styrke og opprettholde, eller endre, kulturen i virksomheten.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Medarbeiderskap

Godt medarbeiderskap handler om at medarbeidere tar medansvar for å oppnå resultater. Gode medarbeidere er opptatt av å lykkes sammen med andre. Gode medarbeidere jobber etter prinsippet om at ingen er større enn teamet eller organisasjonen. Egeninteressen kommer ikke i veien for fellesskapets interesser. Godt medarbeiderskap forutsetter derfor kommunikasjons- og samhandlingskompetanse.

Vi kjenner til hvilke virkemidler, og hvordan disse skal settes i spill for å få mennesker til å samhandle bedre. Vi vet hvordan man skaper en sterk lagånd og en hensiktsmessig gruppekultur. Ta kontakt for en uforpliktende samtale så skal vi vise hvordan vi kan få dette til, nettopp hos dere.

Folk som har det bra – gjør det bra.

teamutvikling

Konflikthåndtering

Interessant! Ta kontakt med oss

Leders ansvar

En konflikt på arbeidsplassen stjeler energi, kan sette dype spor og være ødeleggende for organisasjonen. Å ta grep snarest mulig, er derfor viktig. Høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og svikt i resultater kan være tegn på at noe er galt. Problemene kan ofte spores tilbake til ledelsen. Ikke fordi den nødvendigvis er en del av konflikten, men fordi det er et ledelsesansvar å bidra til å løse den, et ansvar som ellers er definert i lovverket.

Leders rolle

Rådet til ledere i bedrifter med konflikt er å ta tak i utfordringene, ikke tro at de forsvinner av seg selv. Hvor, når, hvordan og hvorfor oppstår problemene? Og hvordan kan vi bidra til at dialogen kommer i gang igjen?

Konflikt

Ukultur

De fleste organisasjoner opplever fra tid til annen konflikter. Nettopp derfor er det viktig å utarbeide gode, interne kjøreregler for arbeidsmiljøet, samarbeid, hvordan man behandler hverandre og snakker sammen på arbeidsplassen og hvordan man håndterer konflikter. Gjør man det, kan man komme styrket ut av utfordringene og stå enda mer samlet og klar for framtiden.

Få hjelp

Ta kontakt med oss i Skagen Kompetanse om du ønsker bistand rundt en konkret konfliktsituasjon, eller om du ønsker å jobbe mer helhetlig rundt virksomhetens forebyggende miljøarbeid, der gode kommunikasjon- og samhandlingsferdigheter blir etablert og praktisert av alle.

Lederrekruttering

Interessant! Ta kontakt med oss

Sertifisering

Har dere planer om ansettelser og er opptatt av å finne den beste kandidaten til stillingen? Gjør som flere andre – ta kontakt med oss for å få bistand til rekrutteringsprosessen.

Skagen Kompetanse er en av få virksomheter som er sertifisert rekrutterer. Det vil si at personell, metoder og testverktøy som benyttes, er godkjent av DNV GL, og som dermed sikrer at seleksjonsprosessens alle ledd er gjennomgått og kvalitetssikret. Dette betyr at du som kunde kan være trygg på at tjenesten vi leverer, tilfredsstiller strenge nasjonale krav.

Testing av kandidatene

Skagen Kompetanse er sertifisert i bruk av ulike testverktøy. Våre arbeidspsykologiske evne-, ferdighet- og personlighetstester, tar objektive målinger av kandidatene, og er med på å bidra til en bedre og mer treffsikker prosess, enten målet er å screene søkere, vurdere om kandidaten har de nødvendige evnene og ferdighetene, eller om kandidatenes personlighet er i tråd med stillingen som er utlyst og vil passe med virksomhetens bedriftskultur, eller for å skape et godt grunnlag for strukturerte intervjuer.

DNV

Bistand

Vi kan bistå dere i hele rekrutteringsprosessen eller med deler av den – alt etter hva som passer dere best.

Dette er noe av det vi kan bistå dere med:

 • Utarbeide jobbanalyse for størst mulig grad av treffsikkerhet
 • Sikre at dere i størst mulig grad når de aktuelle kandidatene
 • Gjennomføre tester som sikrer at kandidatenes blindflekker oppdages
 • Identifisere kandidater med størst potensial
 • Gjennomføre strukturerte intervjuer
 • Foreta referanseintervjuer
 • Bistå i forhandlinger ved ansettelse
 • Utarbeide introduksjonsprogram for den nyansatte

Få hjelp

Sammen med dere skal vi finne de kandidatene som vil passe best i rollen og organisasjonskulturen, de som har det høyeste utviklingspotensialet, og få identifisert de som har riktig motivasjonen, verdier og egenskaper for din organisasjon.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, slik at dere selv kan vurdere om våre tjenester kan være aktuelle i rekrutteringsprosessen.

Ledercoaching

Interessant! Ta kontakt med oss

Sparringspartner

Det å ha noen å drøfte hverdagslige lederspørsmål med, er erfaringsmessig svært positivt for utvikling og praktisering av egen lederrolle. Våre sertifiserte coacher/veiledere kan tilby deg oppfølging, enten som et selvstendig program, eller som et supplement til et lederutviklingsprogram.

Behovsbasert gjennomføring

Coachingen/veiledningen vil tilrettelegges ut ifra dine behov, men kan eksempelvis gå over 5-10 timer gjennom en 3-6 måneders periode, eller gjennom et eget abonnement hvor du kan hente timer når du selv måtte ha behov for det.

Coaching

Innhold

Noen aktuelle tema for coaching/veiledning:

 • Håndtering av personalsaker og konfliktsituasjoner
 • Håndtering av endringsprosesser
 • Ny som leder
 • Personlighet og lederadferd
 • Lede team
 • Strategi og mål
 • Egne definerte utviklingsområder

Kontakt

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale slik vi sammen kan se om dette kan passe for deg.

360-graders ledermåling

Interessant! Ta kontakt med oss

Kompetansemåling

Evnen til å lede er avgjørende for å lykkes, og derfor må organisasjoner jobbe kontinuerlig med å styrke ledernes potensial og kompetanser. Skagen Kompetanse tilbyr skreddersydde ledermålinger for å sikre at våre kunders mål blir oppnådd. Profesjonell bruk av 360 tilbakemeldinger kan bidra til å skape en kultur der man gir og får tilbakemeldinger på en positiv måte – som en mulighet for vekst og utvikling

Kartlegging

Hensikt og mål med kartleggingen:

 • Virksomheten får satt søkelys på krav og forventninger til lederskap, og målingen gir kunnskap om hvilke områder det er behov for størst utviklingsfokus
 • Medarbeiderne får mulighet til å evaluere og anerkjenne virksomhetens ledere, og bidra til å styrke lederkompetansene og organisasjonskulturen
 • Den enkelte leder får pålitelig feedback som skaper klarhet og trygghet i lederrollen
360-kartlegging

Hvorfor måle?

En 360-graders ledermåling vil gi den enkelte leder og virksomheten i sin helhet konkret og målrettet informasjon om medarbeideres opplevelse av lederferdigheter.

Det sentrale i en 360-graders ledermåling er at en leder vurderes fra ”alle sider” – ansatte de har personalansvar for, sine lederkollegaer, sin egen leder.  Lederen foretar også  evalueringer av egne lederkompetanser. I tillegg kan vi legge inn andre som vurderer vedkommende, eksempelvis kunder/samarbeidspartnere i analysen, hvis ønskelig.

Utfordringer og mål

I Skagen Kompetanse skreddersyr og utvikler vi ledermålingen i nært samarbeid med dere. Vi er opptatt av at målingen bygger på virksomhetens egne mål, behov og utfordringer knyttet til ledelse. Vi ivaretar selvsagt at alle faglige og metodiske forbehold, og benytter effektive IT-verktøy. Når resultatene foreligger mottar hver leder en personlig 360-graders lederprofil. Vi bistår gjerne i å skreddersy prosesser for oppfølging, forståelse og bruk av resultatene, for å sikre at virksomheten lykkes med det som er målet i utviklingsarbeidet.

Erfaringsbasert læring, veiledning, coaching og testing er viktige elementer for å oppnå målene.