GRATIS

NORSKKURS 2024

Norskopplæring for deg uten jobb

Målgruppe/target audience

Gratis norskopplæring!

Kursets innhold

 • Fokus på muntlig og skriftlig norsk.
 • Språknivå fra A2 til B1.
 • Øvelser i dagligdags kommunikasjon og forståelse av norsk kultur og samfunn.
 • Grammatikkregler og setningsoppbygging med fokus på arbeidssituasjoner.
 • Forbedring av skriveferdigheter med vekt på jobbsøknader og CV-skriving.
 • Øvelser i leseforståelse av jobbrelaterte tekster.
 • Øvelser i lytting og forståelse av ulike dialekter, spesielt i arbeidskontekster.
 • Utvikling av fagspesifikt vokabular relevant for ulike yrker.
 • Kartlegging av deltakernes språknivå før kursstart og løpende vurdering.
 • Avsluttende kartlegging for å måle oppnådd språknivå.

Course content

 • Focus on oral and written Norwegian.
 • Language level from A2 to B1.
 • Exercises in everyday communication and understanding Norwegian culture and society.
 • Grammar rules and sentence structure with a focus on work situations.
 • Improvement of writing skills with emphasis on job applications and CV writing.
 • Exercises in reading comprehension of job-related texts.
 • Exercises in listening and understanding different dialects, especially in work contexts.
 • Development of job-specific vocabulary relevant to various professions.
 • Mapping of participants’ language levels before the course starts and ongoing assessment.
 • Final survey to measure the achieved language level.

Gjennomføring/implementation

Registrer deg her/register here

Registrer deg i dette skjemaet og du vil få mer informasjon fra oss. Register in this form and you will receive more information from us.

Bekreftelse(Påkrevd)
Jeg bekrefter at jeg har behov for norskopplæring og at jeg ikke har rett til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven per i dag. Målgruppen for kurset er deltakere på A2 nivå og jeg bekrefter at jeg vil gjennomføre en plasseringstest for å avgjøre nivået.

I confirm that I have a need for Norwegian training and that I am not entitled to training according to the Introduction Act or the Integration Act as of today. The target group for the course is participants at A2 level and I confirm that I will carry out a placement test to determine the level.