GRATIS

NORSKKURS 2024

Norskopplæring for ufaglært helsepersonell

Målgruppe/target audience

Gratis norskoppæring!

Kursets innhold

 • Fokus på muntlig og skriftlig norsk, med språknivå fra A2 til B1/B2.
 • Øvelser i dagligdags kommunikasjon og forståelse av norsk kultur og samfunn.
 • Grammatikkregler og setningsoppbygging med fokus på helserelaterte temaer.
 • Forbedring av skriveferdigheter og øvelser i leseforståelse av helsefaglige tekster.
 • Øvelser i lytting og forståelse av ulike dialekter, spesielt i helsesammenheng.
 • Utvikling av helsefaglig terminologi og kommunikasjon i arbeidsmiljøet.
 • Kartlegging av deltakernes språknivå før kursstart og løpende vurdering.
 • Avsluttende kartlegging for å måle oppnådd språknivå.

Course content

 • Focus on oral and written Norwegian, with language levels from A2 to B1/B2.
 • Exercises in everyday communication and understanding Norwegian culture and society.
 • Grammar rules and sentence structure with a focus on healthcare-related topics.
 • Improvement of writing skills and exercises in reading comprehension of healthcare texts.
 • Exercises in listening and understanding different dialects, especially in healthcare contexts.
 • Development of healthcare-related terminology and workplace communication.
 • Mapping of participants’ language levels before the course starts and ongoing assessment.
 • Final survey to measure the achieved language level.

Gjennomføring/implementation

Registrer deg her/register here

Registrer deg i dette skjemaet og du vil få mer informasjon fra oss. Register in this form and you will receive more information from us.

Bekreftelse(Påkrevd)
Jeg bekrefter at jeg har behov for norskopplæring og at jeg ikke har rett til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven per i dag. Målgruppen for kurset er deltakere på A2 nivå og jeg bekrefter at jeg vil gjennomføre en plasseringstest for å avgjøre nivået.

I confirm that I have a need for Norwegian training and that I am not entitled to training according to the Introduction Act or the Integration Act as of today. The target group for the course is participants at A2 level and I confirm that I will carry out a placement test to determine the level.