GRATIS

NORSKKURS 2024

Norskopplæring A2-B2 i digitalt klasserom for kvinner

Målgruppe/target audience

Økning i salg av e-læringskurs

Kursets innhold

 • Fokus på muntlig og skriftlig norsk.
 • Språknivå fra A2 til B1/B2.
 • Øving på dagligdags kommunikasjon.
 • Forståelse av norsk kultur og samfunn.
 • Grammatikkregler og setningsoppbygging.
 • Øvelser for forbedring av skriveferdigheter.
 • Tekstanalyse og leseforståelse.
 • Øvelser i lytting og forståelse av ulike dialekter.
 • Kartlegging av deltakernes språknivå før kursstart og løpende vurdering.
 • Avsluttende kartlegging for å måle oppnådd språknivå.

Course content

 • Focus on oral and written Norwegian.
 • Language level from A2 to B1/B2.
 • Practicing everyday communication.
 • Understanding of Norwegian culture and society.
 • Grammar rules and sentence structure.
 • Exercises for improving writing skills.
 • Text analysis and reading comprehension.
 • Exercises in listening and understanding different dialects.
 • Mapping of the participants’ language level before the start of the course and ongoing assessment.
 • Final survey to measure the achieved language level.

Gjennomføring/implementation

Registrer deg her/register here

Registrer deg i dette skjemaet og du vil få mer informasjon fra oss. Register in this form and you will receive more information from us.

Bekreftelse(Påkrevd)
Jeg bekrefter at jeg har behov for norskopplæring og at jeg ikke har rett til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven per i dag. Målgruppen for kurset er deltakere på A2 nivå og jeg bekrefter at jeg vil gjennomføre en plasseringstest for å avgjøre nivået.

I confirm that I have a need for Norwegian training and that I am not entitled to training according to the Introduction Act or the Integration Act as of today. The target group for the course is participants at A2 level and I confirm that I will carry out a placement test to determine the level.